Kryteria oceniania

Wymagania
Podstawowe
1 pkt
Pełne
2 pkt
Rozszerzone
4 pkt
Umiejętność współpracy
Słaba współpraca,  brak zaangażowania jednej osoby w realizację zadania, występowanie konfliktów.
Dobra współpraca, dwie osoby zaangażowane w realizację zadania, nie występują konflikty.
Bardzo dobra współpraca pomiędzy dwoma osobami, bardzo duże zaangażowanie w realizację zadania, wzajemne uzupełnianie się, brak konfliktów.
Zawartość merytoryczna prezentacji
Mała ilość przedstawionych informacji.
Duża ilość przedstawionych informacji, poprawnych merytorycznie.
Bardzo duża ilość przedstawionych informacji, informacje merytorycznie poprawne.
Jakość
wykonania prezentacji
Mało starannie, mało estetycznie, mało elementów graficznych.
Starannie, estetycznie,  dużo elementów graficznych.
Bardzo starannie, bardzo estetycznie, bardzo dużo elementów graficznych, podane źródła pochodzenia elementów graficznych.
Ustna prezentacja przygotowanej prezentacji multimedialnej
Słabe przedstawienie zadania, brak zaangażowania jednej z prezentujących osób, „czytanie slajdów”.
Dobre przedstawienie zadania, dobra współpraca osób prezentujących, prawidłowy sposób przedstawienia zgromadzonych informacji.
Bardzo dobre przedstawienie zadania, bardzo dobra współpraca osób prezentujących, bardzo dobry sposób przedstawienia zgromadzonych informacji.
Napisanie reklamacji
Brak niektórych elementów reklamacji, mało estetyczna.
Wszystkie elementy reklamacji napisane prawidłowo, estetyczna.
Bardzo dobrze opisane wszystkie elementy reklamacji, napisana bardzo estetycznie.Punkty
Ocena
20 – 19
Bardzo dobry
14 – 18
Dobry
8 – 13
Dostateczny
5 – 8
Dopuszczający
0 – 4
Niedostateczny

Osobom zaangażowanym w pracę dodatkową – odegranie scenek odnośnie perypetii z reklamacją -  zostanie podwyższona o jeden stopień ocena końcowa.